X

BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ
(“Aydınlatma Metni”)


1. VERİ SORUMLUSU
Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:51 34771 Ümraniye/İstanbul adresinde mukim BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Şirketimiz, Bosch, Siemens, Gaggenau ve Profilo markaları ile faaliyet göstermektedir. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, https://www.bshgroup.com/tr/kisisel-veriler-politikalari’ndan erişilebilen BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yer almaktadır. Şirketimiz tarafından yönetilen platformlara Single Key ID sistemini kullanarak giriş yapmayı tercih etmeniz halinde ise söz konusu sistemi işleten veri sorumlusu Bosch.IO GmbH’ın veri işleme faaliyetleri konusunda detaylı bilgi almak üzere https://singlekey-id.com/tr/data-protection-notice/ adresinden erişilebilen gizlilik politikasını ziyaret edebilirsiniz.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, ürün ve/veya hizmetlerin satışı, sunulması ve/veya takibi, ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerinin yerine getirilmesi, talebiniz uyarınca üyelik kayıtlarının oluşturulması ve üyelik hesaplarının işletilmesi, taleplerin / şikayetlerin değerlendirilmesi, kampanya / yarışma katılım taleplerinin alınması, Şirketimiz tarafından ve/veya Şirketimiz nam ve hesabına sunulan ürün ve/veya hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimiz tarafından yürütülen ticari ve/veya operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin temini faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası ile Şirketimizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası, ana hissedarlarla olan denetim ve raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, kurumsal iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, ödeme süreçlerinin gerçekleştirilmesi, muhasebe ve finans işlemlerinin gerçekleştirilmesi, hukuki yükümlülükler uyarınca yetkili kişi veya kuruluşlara bilgi/belge verilmesi ve her türlü resmi yazışmaların yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi, mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan doğrulama ve kontrollerin gerçekleştirilmesi, ilgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi, verilerin doğru ve güncel tutulmasının sağlanması, ileride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması, kampanya ve/veya promosyon ve/veya tanıtım süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, üç boyutlu ürün incelemesi fonksiyonunu kullanmayı tercih etmeniz halinde, söz konusu hizmetlerin kullanımınıza sunulması ve bu kapsamda analiz süreçlerinin yürütülmesi ile açık rızanızı vermeniz halinde ise Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin gerçekleştirilmesi, müşteri memnuniyeti ve tecrübesine yönelik aktivitelerin gerçekleştirilmesi, pazarlama faaliyetlerine konu yapılacak kişilerin tüketici davranışı kriterleri doğrultusunda tespiti ve değerlendirilmesi, kişiye özel pazarlama (segmentasyon ve profilleme dahil) ve tanıtım aktivitelerinin gerçekleştirilmesi, dijital ve diğer mecralarda reklam ve/veya tanıtım ve pazarlama aktivitelerinin gerçekleştirilmesi, müşteri kazanım ve mevcut müşterilerde değer yaratımı üzerine geliştirilecek aktivitelerin gerçekleştirilmesi, pazarlama amacıyla veri analitiği ve veri zenginleştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi, Şirketimizce sunulan diğer ürünlerle ilgili çapraz satış aktivitelerinin gerçekleştirilmesi, ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlere bağlılık oluşturulması ve arttırılması süreçlerinin gerçekleştirilmesi, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin gerçekleştirilmesi, çekiliş/yarışma/anket aktivitelerinin gerçekleştirilmesi ile tercih ettiğiniz iletişim bilgilerinize Şirketimizin tüm markaları ile ilgili reklam, promosyon, kampanya ve benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesi amaçlarıyla; ayrıca işaret dili ile çağrı merkezi hizmetimizden faydalanmak istemeniz ve açık rızanızı vermeniz halinde sağlık verileriniz (duyma engeline ilişkin olanlar ile sınırlı olarak), ilgili destek hizmetinin sağlanması, hizmet kalitesinin temin edilmesi ve ileride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile genel zamanaşımı süresince saklanması amaçlarıyla (“Amaçlar”) işlenebilecektir.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimiz tarafından Amaçlar kapsamında bayilerimize, yetkili servislerimize, acentelerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

Açık rızanız olması halinde açık rızanıza dayalı olarak kişisel verileriniz:

• Müşteri memnuniyeti ve tecrübesine yönelik aktivitelerin; kampanya, promosyon ve tanıtım süreçlerinin; pazarlama faaliyetlerine konu yapılacak kişilerin tüketici davranışı kriterleri doğrultusunda tespiti ve değerlendirilmesinin; kişiye özel pazarlama (segmentasyon ve profilleme dahil) ve tanıtım aktivitelerinin; dijital veya diğer mecralarda reklam, tanıtım ve pazarlama aktivitelerinin ve müşteri kazanım ve mevcut müşterilerde değer yaratımı üzerine geliştirilecek aktivitelerin; veri analitiği ve veri zenginleştirme çalışmalarının; Şirketçe sunulan diğer ürünlerle ilgili çapraz satış aktivitelerinin; ürünlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin; bağlılık oluşturulması veya arttırılması süreçlerinin; üyelik, çekiliş/yarışma/anket aktivitelerinin ve teklif, promosyon, etkinlik gibi pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve sağladığınız iletişim bilgilerinize Şirket’in tüm markaları ile ilgili tanıtım, teklif, promosyon, anket, etkinlik gibi pazarlama faaliyetleri kapsamında ticari elektronik ileti gönderilmesi amaçlarıyla yurt dışında mukim tedarikçilerimiz Oracle Corparation’a, SAP AG’ye ve iş ortaklarımız Google LLC'ye ve Meta Inc'e aktarılabilecektir.

• Bilgi güvenliği sistemlerinin yönetilmesi, ürünlerin satış ve ödeme, servis süreçlerinin gerçekleştirilmesi ve verilerin barındırılması ve ana hissedarlarla olan denetim ve raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla yurt dışında mukim tedarikçilerimiz Oracle Corparation ile SAP AG’ye ve Robert Bosch GmbH, BSH Hausgeräte GmbH ve grup şirketlerimize aktarılabilecektir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz, elektronik ortamda Şirketimizin internet siteleri, telefon/çağrı merkezi, tablet ve dijital çözümler, elektronik posta, kurumsal sosyal medya hesaplarımız, Şirketimizin mobil uygulamalarımız, Şirketimizin Whatsapp hesabı ile fiziki ortamda Şirketimizin yetkili servisleri, Şirketimizin acenteleri, Şirketimizin showroomları, matbu formlar vasıtasıyla toplanabilecektir. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebepler kapsamında işlenecektir. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

• Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin temini faaliyetlerinin planlanması veya icrası,
• Şirketimiz tarafından yürütülen ticari ve/veya operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
• Şirketimizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası,
• Muhasebe ve finans işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
• Hukuk işlerinin takibi,
• Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
• Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası,
• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
• Denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
• Kurumsal iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
• Verilerin doğru ve güncel tutulmasının sağlanması,
• Ana hissedarlarla olan denetim ve raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
• Üç boyutlu ürün incelemesi fonksiyonunu kullanmayı tercih etmeniz halinde, söz konusu hizmetlerin kullanımınıza sunulması ve bu kapsamda analiz süreçlerinin yürütülmesi,
• Kampanya ve/veya promosyon ve/veya tanıtım süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,
• Ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerinin yerine getirilmesi,
• Taleplerin / şikayetlerin değerlendirilmesi,
• Kampanya / yarışma katılım taleplerinin alınması,

Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve Şirket’in hukuki yükümlülüğüne ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak;
• Taleplerin / şikayetlerin değerlendirilmesi,
• Yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan doğrulama ve kontrollerin gerçekleştirilmesi,
• Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,
• Hukuki yükümlülükler uyarınca yetkili kişi veya kuruluşlara bilgi/belge verilmesi ve her türlü resmi yazışmaların yürütülmesi,
• İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;
• Ürün ve/veya hizmetlerin satışı, sunulması ve/veya takibi,
• Talebiniz uyarınca üyelik kayıtlarının oluşturulması ve üyelik hesaplarının işletilmesi,
• Ödeme süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
• Şirketimiz tarafından ve/veya Şirketimiz nam ve hesabına sunulan ürün ve/veya hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
• Taleplerin / şikayetlerin değerlendirilmesi,
• İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması.

Açık rızanızı vermeniz halinde açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak;
• Kimlik, iletişim, müşteri işlem ve pazarlama verilerinizin Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin gerçekleştirilmesi, müşteri memnuniyeti ve/veya tecrübesine yönelik aktivitelerin planlanması ve/veya icrası, pazarlama faaliyetlerine konu yapılacak kişilerin tüketici davranışı kriterleri doğrultusunda tespiti ve/veya değerlendirilmesi, kişiye özel pazarlama (segmentasyon ve profilleme dahil) ve/veya tanıtım aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icrası, dijital ve/veya diğer mecralarda reklam ve/veya tanıtım ve/veya pazarlama aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icrası, dijital ve/veya diğer mecralarda müşteri kazanım ve/veya mevcut müşterilerde değer yaratımı üzerine geliştirilecek aktivitelerin tasarlanması ve/veya icrası, pazarlama amacıyla veri analitiği ve/veya veri zenginleştirme çalışmalarının planlanması ve/veya icrası, Şirketinizce sunulan diğer ürünlerle ilgili çapraz satış aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası, ürün ve hizmetlerin satış ve/veya pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, Şirketinizin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve/veya icrası ile çekiliş/yarışma/anket aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası amaçlarıyla işlenmesi,
• Kimlik ve iletişim verilerinizin tercih ettiğiniz iletişim bilgilerinize Şirketimizin tüm markaları ile ilgili reklam, promosyon, kampanya ve benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesi amaçlarıyla işlenmesi.
• Sağlık verileriniz (duyma engeline ilişkin olanlar ile sınırlı olarak) ilgili işaret dili ile çağrı merkezi destek hizmetinin sağlanması, hizmet kalitesinin temin edilmesi ve ileride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile genel zamanaşımı süresince saklanması amaçlarıyla işlenmesi.

5. İLGİLİ KİŞİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.


Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, "Link'ten" ulaşabileceğiniz BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Aydınlatma Metni v23.[…]18.[…]08.2022

Çerez kullanımı.

İnternet sitemizin işletimi sırasında çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında bilgi almak ve ayarlarınızı değiştirebilmek için BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gizlilik ve Çerez Politikası'nı inceleyiniz.

Kişisel verilerinizin kişiselleştirme ve tanıtım çerezleri kullanımı amacıyla işlenmesini ve sosyal ağ özelliklerinin sağlanması, harita özelliğinden faydalanmanız, otomatik konum belirlenmesi, analitik, işlevsellik, performans, kişiselleştirme, hedefleme, reklam ve pazarlama çerezlerinin kullanımı amacıyla yurt dışında bulunan iş ortaklarımız ile paylaşılmasını kabul ediyorsanız "Kabul Et", etmiyorsanız "Reddet"i seçiniz.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metnimize buradan ulaşabilirsiniz.

3 boyutlu karıştırma özelliği, karıştırma uçlarının 3 farklı
yönde hareket ederek karışımın yanlardan, tabandan ve
haznenin merkezinden toparlanmasını sağlayarak homojen
ve yüksek hacimli bir karışım elde etmenizi sağlar.

AR Mode

Güçlü motor sayesinde zahmetsiz ve hızlı şekilde dilediğiniz
malzemeyi karıştırmanın veya yoğurmanın tadını çıkarın.

AR Mode

3,8L kapasiteli paslanmaz çelik hazne hem tasarımı hem de
kapasitesi ile 2.4 kg'a kadar mükemmel kek karışımları ve
1.7 kg'a kadar ideal hamurlar hazırlamanıza olanak tanır.

AR Mode

Çırpma ucu

Karıştırma ucu

Yoğurma ucu

Sıçrama önleyici

Homepage
Homepage

.

Arda Türkmen İle "Brownie Kurabiye"

Brownie Kurabiye Tarifi

1. Bir karıştırma kabına çikolata ve tereyağını alıp benmari usulü eritin.
2. Eriyen çikolatanızı karıştırın.
3. Bosch MUM mutfak makinesini tezgahınıza alın.
4. içerisine yumurta ve toz şekeri ilave edip çırpmaya başlayın.
5. Ardından deniz tuzu ve granül kahveyi ilave edip çırpmaya devam edin.
6. Benmari erittiğiniz çikolatayı da ilave edip çırpmaya devam edin.
7. Hazır olan sıvı karışımınızın içerisine kabartma tozu, vanilya ve unu ilave edip bir spatula yardımıyla karıştırın.
8. Son olarak ince kıyılmış ceviz ve damla çikolatayı ilave edip karıştırın
9. Hamurunuz hazır olunca derin dondurucuda 5 -10 dakika dinlendirin.
10. Hazır olan kurabiyelerinizi dondurma kaşığıyla porsiyonlayarak yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsinize yerleştirin.
11. Üzerlerine deniz tuzu serpiştirin ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 12 -13 dakika pişirin.

Brownie Kurabiye Malzemeleri

- Benmari çikolata için; 30 gr tereyağı 120 gr çikolata Kurabiye hamuru için; 1 adet yumurta 50 gr toz şeker
- 1/3 su bardağı 1 tutam deniz tuzu 1 tatlı kaşığı granül kahve 1/2 paket kabartma tozu 1 paket vanilya 40 gr un
- 2/3 su bardağı 15 gr ceviz
- ince kıyılmış
- 1/4 su bardağı 30 gr damla çikolata Üzeri için; Deniz Tuzu

Şemsa Denizsel İle "Paskalya Çöreği"

Paskalya Çöreği Tarifi

1. Şekeri sütün içerisine koyup ısıtarak başlıyoruz. Karıştrıp, şekeri eritiyoruz. Şeker eriyince sütü soğumaya bırakıyoruz.
2. Mahlep ve sakız karışımını ılınmış olan sütün içerisi. ekliyoruz. İyice ılınınca içerisi. aktif mayayı ekliyoruz.
3. Zeytinyağı ve yumurtayı başka bir kabın içerisinde çırpıyoruz.
4. Şekerli süt karışımını da maya hafiften köpüklenince içerisine katıyoruz.
5. Yaklaşık 250 gr ılık unu Bosch MUMM mutfak makinesinin içinde bir çimdik tuzla kanştınyoruz.
6. Sıvıları bu karışımının içerisine ekleyip makineyi çalıştınyoruz.
7. Biraz kanştırdıktan sonra, geriye kalan unu da ekleyip, karıştıroyoruz.
8. Tezgaha bir parça un serpiştiriyoruz.
9. Elde ettiğimiz hamuru, unladığımız tezgahın üzeri. alıyoruz.
10. Hafifçe yoğuruyoruz, sertleşmesine izin vermeden pütürsüz hale getirip üzerine bez örtüyoruz.
11. Fınnın buhar desteldi hamur mayalama özelliğini açıyoruz (40 derecede-45 dakika).
12. Böyle bir fınnınız yok ise dışarıda 4-4,5 saatte mayalanır.
13. 45 dakika sonra mayalanmış hamurumuzu fınndan alıp, tekrar MUMM ın içerisine koyuyoruz.
14. Eritip ılındırdığımız tereyağını azar azar M UMM çalışırken ekleyip harnura yediriyoruz ve toplanana kadar devam ediyoruz.
15. Toplanan hamuru gerdirerek biçim veriyoruz ve tekrar mayalanmaya bırakıyoruz.
16. Oda sıcaklığında 2 saat süren mayalanma süreci yerine Bosch fırında buhar destekli mayalama özelliğini tekrar çalıştırıp 15 dakika boyunca mayalanmaya bırakıyoruz.
17. 15 dakika sonra fırından çıkarıyoruz, tezgahı hafifçe unlayıp hamuru tezgahın üzeri. alıyoruz. • Nasıl bir örgü yapmak istiyorsanız ona göre eşit parçalara bölüyoruz.
18. Her bir parçanın havasını alıp çekip katlama ve sıkıştırma işlemleri uyguluyoruz.
19. Farklı tekniklerle döndürerek hamuru uzatıyoruz
20. Elde ettiğimiz parçalan üst ve alt kısımları açılmamasına dikkat ederek örüyoruz.
21. Ordüğümüz .muru içinde yağlı kağıt bulunan fırın tepsisine yerleştidyoruz.
22. 1 yumurta sansının içerisine bir yemek kaşığı kadar su ile çırpıp yarısını hamurumuzun üzerine sürüyoruz.
23. Son mayalanma için tekrar fırına koyuyoruz, 5 dakika sonra fırından çıkarıyoruz.
24. Tekrar yumurta sarısı su karışımından sürüp file bademleri üzerine serpiştiriyoruz.
25. 160 derece önden ısınmış fırın, 45-47 dakika.

Paskalya Çöreği Malzemeleri

1 adet 800 gr'lık çörek
400 gr un
140 gr sıvı - 90 gr süt / 50 gr su
70 gr zeytinyağı
100 gr şeker 50 gr tereyağı
1 çimdik tuz
2 yumurta + 1 yumurta sarısı
9 gr aktif maya 2 gr damla sakızı
14 gr mahlep
File badem

İdil Yazar İle "Matcha Kek"

Matcha Kek Tarifi

1. Un, esmer şeker, hamur kabartma tozu ve karbonatı karıştırın.
2.Süt ve yağı çırpın ve kuru malzemelere eleyin.
3. Matcha, vanilya ve yumurta ekleyip çırpın.
4. Yavaş yavaş sıcak su ekleyin ve çırpın.
5. Önceden ısıtılmış fırında pişirin.
6. Krem peyniri ve tereyağı çırpın. Bal ve şeker ekleyip tekrar çırpın.
7. Keki krema ile servis edin.

Matcha Kek Malzemeleri

1 + 1/4 bardak un
1/2 bardak esmer şeker
1 paket hamur kabartma tozu
1 çay kaşığı karbonat
Tuz
1/2 bardak buttermilk
1/4 bardak zeytinyağı
1,5 yemek kaşığı matcha tozu
1 çay kaşığı vanilya özütü
2 yumurta
1/2 bardak sıcak su
Hindistan cevizi rendesi
Krem peynir
Oda sıcaklığında tereyağı
1/3 bardak bal
3 yemek pudra şeker

MUM Serie 2

Mutfak makinesi

900 W siyah, gümüş
3.80 litre paslanmaz,
çelik hazne
2.4 kg kek karışımı
1.7 kg hamur kapasitesi
3 boyutlu karıştırma
7 seçenekli hız ayarı
Özel park pozisyonu

MUM Serie 2 Ürün Detayları

Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) 266 x 266 x 277 mm

900W Motor Gücü: Güçlü motor sayesinde zahmetsiz ve hızlı şekilde dilediğiniz malzemeyi karıştırmanın veya yoğurmanın tadını çıkarın.

3 Boyutlu Karıştırma: 3 boyutlu karıştırma özelliği, karıştırma uçlarının 3 farklı yönde hareket ederek karışımın yanlardan, tabandan ve haznenin merkezinden toparlanmasını sağlayarak homojen ve yüksek hacimli bir karışım elde etmenizi sağlar.

3,80 L Paslanmaz Geniş Hazne: 3,8L kapasiteli paslanmaz çelik hazne hem tasarımı hem de kapasitesi ile 2.4 kg'a kadar mükemmel kek karışımları ve 1.7 kg'a kadar ideal hamurlar hazırlamanıza olanak tanır.

MUM Serie 4

Mutfak makinesi

500 W beyaz, chrome, kırmızı
3.90 litre paslanmaz çelik hazne
1 kg un kapasitesi
2.7 kg toplam karışım
3 boyutlu karıştırma
4 farklı hız kademesi ve
park konumu

MUM Serie 4 Ürün Detayları

500 watt motor gücü

Bulaşık makinesinde yıkanabilen parçalar ile kolay temizlik

Multi-motion-drive: 3 boyutta karıştırma

Güvenli kullanım: kauçuk ayaklar sayesinde hareket etmeyen gövde

1 kg ya kadar un + diğer malzeme alabilen çelik hazne (max. Karışım miktarı 2,7 kg)

OptiMUM

Mutfak makinesi

1600 W kırmızı, gümüş
5.50 litre paslanmaz,
çelik hazne
3 boyutlu karıştırma
3.5 kg toplam karışım
Renk kodlama sistemi
Akıllı yoğurma sensörü
7 seçenekli hız ayarı

Optimum Ürün Detayları

Çok yoğun hamurlar ve büyük miktarda karışımlarda bile üstün performans sergileyen 1600 watt gücünde motor

Ekstra büyük 5,5lt paslanmaz çelik karıştırma haznesi: tek adımda büyük miktarda karışımlar ve hamurlar için ideal

OptiMUM aksesuar seti: çırpma ucu, silikon kaplı metal karıştırma ucu ve hamur kancası sayesinde mükemmel sonuçlar.

MUM Serie 2

Mutfak makinesi

900 W siyah, gümüş
3.80 litre paslanmaz,
çelik hazne
2.4 kg kek karışımı
1.7 kg hamur kapasitesi
3 boyutlu karıştırma
7 seçenekli hız ayarı
Özel park pozisyonu

MUM Serie 2 Ürün Detayları

Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) 266 x 266 x 277 mm

900W Motor Gücü: Güçlü motor sayesinde zahmetsiz ve hızlı şekilde dilediğiniz malzemeyi karıştırmanın veya yoğurmanın tadını çıkarın.

3 Boyutlu Karıştırma: 3 boyutlu karıştırma özelliği, karıştırma uçlarının 3 farklı yönde hareket ederek karışımın yanlardan, tabandan ve haznenin merkezinden toparlanmasını sağlayarak homojen ve yüksek hacimli bir karışım elde etmenizi sağlar.

3,80 L Paslanmaz Geniş Hazne: 3,8L kapasiteli paslanmaz çelik hazne hem tasarımı hem de kapasitesi ile 2.4 kg'a kadar mükemmel kek karışımları ve 1.7 kg'a kadar ideal hamurlar hazırlamanıza olanak tanır.

MUM Serie 4

Mutfak makinesi

500 W beyaz, chrome, kırmızı
3.90 litre paslanmaz çelik hazne
1 kg un kapasitesi
2.7 kg toplam karışım
3 boyutlu karıştırma
4 farklı hız kademesi ve
park konumu

MUM Serie 4 Ürün Detayları

500 watt motor gücü

Bulaşık makinesinde yıkanabilen parçalar ile kolay temizlik

Multi-motion-drive: 3 boyutta karıştırma

Güvenli kullanım: kauçuk ayaklar sayesinde hareket etmeyen gövde

1 kg ya kadar un + diğer malzeme alabilen çelik hazne (max. Karışım miktarı 2,7 kg)

OptiMUM

Mutfak makinesi

1600 W kırmızı, gümüş
5.50 litre paslanmaz,
çelik hazne
3 boyutlu karıştırma
3.5 kg toplam karışım
Renk kodlama sistemi
Akıllı yoğurma sensörü
7 seçenekli hız ayarı

Optimum Ürün Detayları

Çok yoğun hamurlar ve büyük miktarda karışımlarda bile üstün performans sergileyen 1600 watt gücünde motor

Ekstra büyük 5,5lt paslanmaz çelik karıştırma haznesi: tek adımda büyük miktarda karışımlar ve hamurlar için ideal

OptiMUM aksesuar seti: çırpma ucu, silikon kaplı metal karıştırma ucu ve hamur kancası sayesinde mükemmel sonuçlar.